Ajankohtaista
helmi 15

Kyläkysely 2021 Päijät-Hämeen Kylät

ISO KIITOS KAIKILLE KYLÄKYSELYYN VASTANNEILLE!!!

Maallemuuton edistäminen ja nuorten aktivoiminen vaatii toimenpiteitä Päijät-Hämeen kylissä

Päijät-Hämeen Kylät toteutti Kyläkyselyn, jossa tiedusteltiin päijäthämäläisten ajatuksia siitä mitä asioita tulisi kylissä ja kortteleissa seuraavan seitsemän vuoden aikana kehittää. Selkeä tulos kertoo, että maallemuuton edistäminen, nuorten aktivoiminen ja paikallisen yhteistyön lisääminen on tulevien vuosien teemoja. Lisäksi halutaan kehittää viestintää ja kylämatkailua.

Vastaajia kyselyyn oli yli 200, joista kylien edustajia oli noin 70 %. Sidosryhmistä kuntien edustajia oli 10 % ja loput maakuntaliiton, alueen oppilaitosten ja muiden paikalliskehittäjien edustajia.

– Vastaukset ovat meille kultaakin arvokkaampia. Saamme tämän monipuolisen materiaalin perusteella selkeän suunnan toiminnallemme seuraaville vuosille, kertoo Päijät-Hämeen Kylien kyläaktivaattori Henna Pirkonen.

MAALLEMUUTON EDISTÄMINEN
Pelko autioituvista kylistä ilmeni vastauksista selvästi. Uusia asukkaita kaivataan palveluiden pysyvyyden ja kehittymisen takia. Lisäksi tuotiin esiin huoli siitä, ettei kunnat näe hiljaisten kylien tuskaa ja pelkoa siitä, että vähäisetkin palvelut loppuvat. Ja palveluiden puuttuessa maalle ei haluta välttämättä muuttaa.
Kylien hyvä puolia tuotiin laajasti esiin: luonto, tilaa olla ja elää, yhteisöt, asumisen edullisuus, turvallisuus ja rauha. Etätyön lisääntyminen nähtiin suurena etuna ja mahdollisuutena, johon tulisi tarttua.
”Kylät kuolee, jos tänne ei saada lisää ihmisiä. Suurin osa ihmisitä on eläkeläisiä ja vapaa-ajan asukkaita. Myös vapaa-ajan asukkaat on otettava mukaan kylien suunnitteluun, koska sieltä tulee uusia ideoita ja nähdään kehitettävät asiat paremmin.” Kertoi yksi kyselyyn vastanneista.

NUORTEN AKTIVOIMINEN
Kylien aktiivit vanhenevat ja nuoria kaivataan nostamaan kylätoiminnan sykettä. Haaste esiintyy suurimmassa osassa kyliä. Toiveena monella vastanneella oli saada nuoret aktivoitua ja juurtumaan kyliin, jotta he palaisivat opintojen jälkeen takaisin asumaan kyliin.
”Kun lapset ja nuoret jo pienestä asti tottuvat talkoisiin ja yhteiseen toimintaan, kokevat kylän omaksi.” Kiteytti yksi vastanneista.

PAIKALLISEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN
Vastauksissa nousi esiin erityisesti yhdistysten ja kylien välisen yhteistyön tärkeys. Yhdistystoiminta on tietynlaisessa murroksessa ja vapaaehtoisten väheneminen vaatii entistä enemmän yhteistyötä. Yksi haaste yhteistyön tekemiselle koettiin olevan kuppikunnat ja vanhat kaunat.
Yhteistyön kunnan kanssa toivottiin tuovan lisää arvostusta kylille ja ymmärrystä kolmannen sektorin tärkeydestä.
”Yhteistyö eri tahojen kanssa edistää sekä kylää että yhteistyö kumppania. Molemmin puolinen ja tasavertainen yhteistyö on aina rikkaus ja tuo uusia näkökulmia sekä asiakkaita ja palveluita. Usein yhteistyön avulla löytää parhaimman tavan yhdistää asiakas ja palvelu sekä saada uusia.” Kertoi yksi kyselyyn vastanneista.

Henna Pirkonen
Kyläaktivaattori
Päijät-Hämeen Kylät
044 712 4208
info(at)phkylat.fi
www.phkylat.fi